236689 BLACKSHEAR SOUTH - 2/3/2018 - VERIZON GEORGIA